แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนฎิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายบริการ

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลกร

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การกําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. 2563

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการกําหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

การพัฒนาบคุลากร

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่ง

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาผลงาน เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใ

3. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 2561

2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 2564

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยพะเยา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองบริหารงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

2. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองบริหารงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565

3. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองบริหารงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองบริหารงานวิจัย

1. ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองบริหารงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

2. ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองบริหารงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565

3. ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองบริหารงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2566

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566