สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงาน
เพื่อขอรับรางวัลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทางเว็บไซต์  http://nriis.nrct.go.th โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
- นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
- มีจริยธรรมของนักวิจัย
- เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ

2. รางวัลผลงานวิจัย
- นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
- ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นผลงานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
- เป็นผลงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทย
- เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย
- ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

3. รางวัลวิทยานิพนธ์
- นักศึกษาที่มีสัญชาติไทย
- เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
- ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
- เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ
หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่าง ๆ
- เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
- เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทรศัพท์ 0 2549 1370 – 9 ต่อ 506 – 509

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ผู้ประสานงาน กนกพร, ปณต โทร. 525
E-mail: researcheraward.rekm@nrct.go.th

2. รางวัลผลงานวิจัย
ผู้ประสานงาน พสุธา โทร. 507, ณัฐชยา โทร. 525
E-mail: researchworkaward.rekm@nrct.go.th

3. รางวัลวิทยานิพนธ์
ผู้ประสานงาน ภาคภูมิ โทร. 508, อรพินท์ โทร. 525
E-mail: dissertationaward.rekm@nrct.go.th

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ผู้ประสานงาน ธนิดา โทร. 508, อังกูร 509
E-mail: inventionaward.rekm@nrct.go.th