องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่นจังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคากิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่นจังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. พร้อมทั้งส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมายัง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  https://drive.google.com/file/d/1ghRjpff_-b-RUkMYij4KokZdkBYFpBDm/view?usp=sharing