สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (คณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (คณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก โดยมีกำหนดการยื่นข้อเสนอด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เลขที่ 252 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
รายละเอียดเพิ่มเติม: ดาวน์โหลด