บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)

 

          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)เปิดรับข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.) ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ https://nriis.go.th/

          รายละเอียดเพิ่มเติม: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9446

หมายเหตุ :
          สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. และทาง บพค. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ส่งภายหลังกำหนดเวลา โดยยืดจาก Log ของระบบ NRIIS เป็นสำคัญ