กระทรวง อว. ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565-2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปยัง อว. ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://www.mhesi.go.th/index.php/research/3678-2565-2566.html หรือ https://bit.ly/3b8Z3Ro สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการของกระทรวง อว. (นางสาววรรณี กล่อมละเอียด) โทร. 0 2- 6105423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.k@mhesi.go.th