กทปส. เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 8)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 8) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) 

โดยขอบเขตของโครงการที่เปิดยื่นมีดังนี้
 โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)   
        - โครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ

ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.โดยลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://btfp.nbtc.go.th/Projects/โครงการประเภทท-2-ประจำป-2563-(4).aspx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8121 และ 02-554-8123
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/ และ กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ดูน้อยลง