การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

         มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัย มีกำหนดการจัด “โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11” ขึ้นในวันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หัวข้อ “ECONOMIC AND SOCIAL RECOVERY FROM COVID-19 BY RESEARCH AND DEVELOPMENT” โดยเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายระดับชาติ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และสถาบันการศึกษาของไทยที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัย ที่ครอบคลุมทั้งด้านกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          กองบริหารงานวิจัย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 ในรูปแบบ Online เพจ Facebook : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP

 

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.prc.up.ac.th