กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563”

          มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัย ได้กำหนดให้มีการเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563” เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน  4  ประเภท  ดังนี้

          1. นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          2. นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          3. นักวิจัยดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           4. นักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน

          ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อด้วยตนเองหรือส่วนงานต้นสังกัดเสนอชื่อ พร้อมแนบประวัติและผลงานส่งมายังกองบริหารงานวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่เว็บไซด์กองบริหารงานวิจัย http://www.dra.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจักรพงค์ มาลีพัตร โทร 0 5446 6666 ต่อ 1048 หรือ 090-3205373