โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย (Ethical Principles and Human Subject Protection Course)”

          ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย (Ethical Principles and Human Subject Protection Course)”  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ท่านที่เข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565