การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีกำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 (Research for Phayao Signature Product) ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ 
2.เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
3.เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

http://www.prc.up.ac.th