ขอเชิญเข้ารับฟังการเสวนาพิเศษ เรื่อง "ระบบทุนวิจัยใหม่ ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)" ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

ขอเชิญเข้ารับฟังการเสวนาพิเศษ เรื่อง "ระบบทุนวิจัยใหม่ ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)"

ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 (Phayao Research Conference 9)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) มาเป็นวิทยากรในการเสวนาพิเศษ ดังนี้

1. ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล   ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3. ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา   ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี   ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

5. นางสาวกุลวรา  โชติพันธุ์โสภณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

 

ลงทะเบียนได้ที่ :  https://docs.google.com/forms/d/1aFsJGfuqyX4XKjyteA5wtHjzeInQg4FzJbP_6-Njf7c/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3imQqUUtIwUbMw5a8qCqPJ8-bPuJhpgE8QfiLOnpnYDvagR4Nxxqq0EXY  

 

เอกสารประกอบการประชุม: 

1. ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล   ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3. ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา   ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี   ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

5. นางสาวกุลวรา  โชติพันธุ์โสภณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวสิริทัชญา  พามณี   

E-mail : sirithutchaya.pa@up.ac.th

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1405-8

โทรสาร 0 5446 6714