ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยแบ่งการให้รางวัล ออกเป็น 4 ประเภท
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
2. รางวัลผลงานวิจัย
3. รางวัลวิทยานิพนธ์
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

 

โดยนักวิจัยที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: 
http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2283

 

และส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทางคณะ/วิทยาลัย เพื่อส่งต่อมายังกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ผู้ประสานงาน : 
นายจักรพงษ์ มาลีพัตร 
เบอร์ภายใน 1047
โทรศัพท์ 090-3205373