เชิญชวนส่งบทความ "วารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน"

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทำวารสารกฎหมานสิทธิมนุษยชน โดยรับบทความวิจัย และบทความทางวิชาการในหัวข้อ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ กระบวนการยุติธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร


เอกสารแนบ: 
http://wwmms.up.ac.th/research/uploads/249/fileID-249-0e5ec39e93a19118e1beda6c9624e4c6.pdf

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://docs.nhrc.or.th/uploads/80767-journal-qr.pdf