ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารการพยาบาลและสุขภาพ โดยมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ 
- ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 
- ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 
- ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 
ซึ่งสามารถส่งบทความได้ทางระบบ Thaijo (https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu)

 

เอกสารแนบ: 
http://wwmms.up.ac.th/research/uploads/249/fileID-249-f6e2372475da7d04f0f0a0f4e87dead2.pdf