ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากร ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ในสาขาดังนี้
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์
- สาขานิติศาสตร์ 
- สาขานิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์
- สาขาการบริหารจัดการ 

ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ดังนี้
- บริหารคลื่นความถี่ 
- การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง 
- กิจการโทรทัศน์ 
- กิจกรรมโทรคมนาคม
- กิจการวิทยุคมนาคม 

บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วบทความละไม่เกิน 10,000 บาท

สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
ส่งได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายจัดการและผลิต โทร 0 2670 8888 ต่อ 3755 หรือ 3751
E-mail: nbtcjournal@nbtc.go.th


เอกสารแนบ: 
http://wwmms.up.ac.th/research/uploads/249/fileID-249-554fa0abe15d5923ca044e8cb6f46513.pdf