การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5 th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

 

    ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5 th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

 

    พร้อมกันนี้ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืนเพื่อนําเสนอในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจําปี 2563  ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้
    1) SEP for SDGs
    2) Sustainable Education
    3) Sustainable Energy
    4) Sustainable Environment
    5) Sustainable Health & Safety
    6) Sustainable Mobility/Sustainable Transportation

 

    โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกและถูกเชิญมานําเสนอ (Oral Presentation) ในการประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นในแต่ละหัวข้อและรับมอบโล่เกียรติคุณ   ในการประชุมฯ ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม  – 6 พฤศจิกายน 2563 แจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมล์วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sunthailand.net/en/activity/24