ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

หน่วยบริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2559

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

หน่วยสารบรรณ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติของกองบริหารงานวิจัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

2. ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2562

หน่วยบริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

2. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2565

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2562

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

8. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

9. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ 2563

10. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. 2564

หน่วยการเงินและบัญชี

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบ แทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายใน สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2566

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบ แทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก สำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2566

แบบฟอร์ม

หน่วยสารบรรณ

1. แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

2. แบบฟอร์มขอชี้แจงการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

3. แบบฟอร์มใบลาป่วย-กิจ-คลอด

4. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

5. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

6. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

3. ตารางแผนพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (Word)

4. ตารางแผนพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (Excel)

5. ใบขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)ใบเสนอซื้อ/จ้าง(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) (มพ.กค.01)

6. ใบขอซื้อ/จ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) (มพ.กค.02)

7. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8. แบบฟอร์มใบเสนอราคา

9. แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

10. แบบฟอร์มยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์กองบริหารงานวิจัย

11. แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ (F-พส-001)