มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน : University of Phayao and Sustainable Development Goals

“THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ ได้จัดประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคม และชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ทั่วโลก ใน 17 เป้าหมาย รวมถึงประเทศไทยให้ความสำคัญมากขึ้นและถูกใช้เป็นฐานการกำหนดนโยบายของประเทศและองค์กร และมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking เมื่อปี 2019

SDG 1: ขจัดความยากจน
SDG 2: ขจัดความหิวโหย
SDG 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
SDG 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ
SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการจัดอันดับ

ปี SDG 3 SDG 4 SDG 5 SDG 9 SDG 11 SDG 15 SDG 16 SDG 17
อันดับในไทย อันดับโลก อันดับในไทย อันดับโลก อันดับในไทย อันดับโลก อันดับในไทย อันดับโลก อันดับในไทย อันดับโลก อันดับในไทย อันดับโลก อันดับในไทย อันดับโลก อันดับในไทย อันดับโลก
2022 6 201-300 8 101-200 5 82 8 401-600 5 101-200 10 101-200 13 401-600 18 601-800
2021 5 301-400 15 601-800 3 101-200 10 401-600 3 71 12 201-300 9 401-600 15 601-800
2020 - - 8 301-400 - - 8 301-400 9 301-400 2 79 - - 11 401-600

ที่มา: www.timeshighereducation.com