กองบริหารงานวิจัย

Division of Research Administration (DRA)

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แฟกซ์ 054-466714 โทร 054-466666 ต่อ 1045-1049

ช่องการสอบถาม/คำร้องเรียน