แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานธุรการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 1
3. รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)
4. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 2
6. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7.รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
8. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3
10. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11. แบบรายงานผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4
12. งานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน
       - เดือนกรกฎาคม
       - เดือนสิงหาคม
       - เดือนกันยายน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน
       - เดือนตุลาคม
       - เดือนพฤศจิกายน
       - เดือนธันวาคม
       - เดือนมกราคม
       - เดือนกุมภาพันธ์
       - เดือนมีนาคม
3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564