คณะกรรมการ MAI (Model Appreciative Inquiry)

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (ฉบับที่ 2)

รายงาน 1 คณะ 1 โมเดล (Model of Success)

รวมเล่มรายงาน 1 คณะ 1 โมเดล (Model of Success)

แบบฟอร์ม MAI

1. เกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินงาน
2. MAI 1 แบบประเมินผลการดำเนินงานของคณะผู้วิจัย
3. MAI 2 แบบประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับภาคีในพื้นที่เป้าหมาย
4. MAI 3 แบบประเมินผลลัพธ์ / ผลกระทบ ของโครงการ
5. MAI 4 ชม ช่วย เชียร์
6. การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ

กิจกรรม MAI /กิจกรรม MAI ทั้งหมด

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2562

  • กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

  • ประจำปี 2561

  • ประจำปี 2560

  • ประจำปี 2559

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล / กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล ทั้งหมด

  • ประจำปี 2562

กิจกรรมนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล / กิจกรรมนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ทั้งหมด