โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (1 Faculty 1 Signature)


คณะกรรมการ MAI (Model Appreciative Inquiry)

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

รายงาน 1 คณะ 1 โมเดล (Model of Success)

รวมเล่มรายงาน 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (1 Faculty 1 Signature) ประจำปี 2562: (PDF) (E-Book)
รวมเล่มรายงาน 1 คณะ 1 โมเดล (Model of Success) ประจำปี 2561

แบบฟอร์ม MAI

1. เกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินงาน
2. MAI 1 แบบประเมินผลการดำเนินงานของคณะผู้วิจัย
3. MAI 2 แบบประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับภาคีในพื้นที่เป้าหมาย
4. MAI 3 แบบประเมินผลลัพธ์ / ผลกระทบ ของโครงการ
5. MAI 4 ชม ช่วย เชียร์
6. การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ
7. Template : Model of success
8. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

กิจกรรม MAI /กิจกรรม MAI ทั้งหมด

  • กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

  • กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562

  • กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล / กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล ทั้งหมด

  • ประจำปี 2562

กิจกรรมนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล / กิจกรรมนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ทั้งหมด

  • ปี 2562
  • ปี 2555 - 2561

Realtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...