แผน

แผนปฏิบัติการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2562-รอบ-12-เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)
รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองบริหารงานวิจัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริหารงานวิจัย
รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)