รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 • รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

 • นางสาวอัญชลี เทียมคีรี

  โทร : 054-466666 ต่อ 1045

งานธุรการ

 • ชื่อ - สกุล : นางสาววิจิตรา แก้วปุก

  ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ

  โทร : 054-466666 ต่อ 1045

  รับผิดชอบ : ประชุมและพิธีการ, บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวพรทิพย์ สืบโม้

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

  โทร : 054-466666 ต่อ 1045

  รับผิดชอบ : พัสดุและครุภัณฑ์

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวหร้อหนะ มัยหมาด

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1045

  รับผิดชอบ : การเงินและบัญชี

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวฐิติรัตน์ ทองคำเปลว

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1045

  รับผิดชอบ : การเงินและบัญชี

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวน้ำฝน รัตนพระ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1082

  รับผิดชอบ : เลขานุการผู้บริหาร

 • ชื่อ - สกุล : นายสมภพ ธุระพ่อค้า

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1045

  รับผิดชอบ : สารบรรณ

งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

 • ชื่อ - สกุล : นางจีรัชญ์ ริมจันทร์

  ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

  โทร : 054-466666 ต่อ 1047

  รับผิดชอบ : ทุนวิจัย Unit of Excellence

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 3866

  รับผิดชอบ : ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน,ทุนวิจัย Unit of Excellence

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1047

  รับผิดชอบ : ทุนวิจัยรายได้คณะ, ทุนวิจัยภายนอก

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวบุษบา วงศ์ไชย

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1047

  รับผิดชอบ : ทุนบริการวิชาการ, ทุนวิจัย Matching Fund,ทุนวิจัยภายนอก

 • ชื่อ - สกุล : นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1047

  รับผิดชอบ : ทุนโครงการ 1 Faculty 1 Signature

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวสิรินุช นนท์ศรี

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1047

  รับผิดชอบ : ทุน ABC, ทุนวิจัยภายนอก

งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

 • ชื่อ - สกุล : นายจักรพงค์ มาลีพัตร

  ตำแหน่ง : หัวหน้างานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  โทร : 054-466666 ต่อ 1045

  รับผิดชอบ : พะเยาวิจัย, บัณฑิตศึกษา,โครงงานนิสิต

 • ชื่อ - สกุล : นางปรานอม สมิง

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1047

  รับผิดชอบ : รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

  • ชื่อ - สกุล : นางสาวรัชฎาภรณ์ แก้วสืบ

   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   โทร : 054-466666 ต่อ 1047

   รับผิดชอบ : วารสารนเรศวรพะเยา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 • ชื่อ - สกุล : นางสาววริศรา คลังนุ่ม

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1047

  รับผิดชอบ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวสิริทัชญา พามณี

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1047

  รับผิดชอบ : พะเยาวิจัย, บัณฑิตศึกษา,โครงงานนิสิต

งานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

 • ชื่อ - สกุล : นายณัฎฐ์ จันทร์บรรจง

  ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้างานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

  โทร : 054-466666 ต่อ 1048

  รับผิดชอบ : ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการผลประโยชน์, พะเยาวิจัย, บัณฑิตศึกษา,โครงงานนิสิต

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวแววดาว ทิพวงค์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1049

  รับผิดชอบ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ชื่อ - สกุล : นางวราภรณ์ ใจประเสริฐ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1049

  รับผิดชอบ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   


 • ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริลักษณ์ พิมมะสาร

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1046

  รับผิดชอบ : Supper KPI

 • ชื่อ - สกุล : นางสาวเด่นนภา ปัสตัน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1046

  รับผิดชอบ : University Ranking, UP Research Big Data

 • ชื่อ - สกุล : นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทร : 054-466666 ต่อ 1046

  รับผิดชอบ : หน่วยเครือข่ายการวิจัย, สื่อสารองค์กร


 • ชื่อ - สกุล : นางสาวสุดาพร อาจหาญ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  โทร : 054-466666 ต่อ 1046

  รับผิดชอบ : สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย