ประวัติความเป็นมา

 •           ปี พ.ศ. 2553 “กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ โดยเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนาธรรม และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 7 งาน ได้แก่
 •           1. งานธุรการ
 •           2. งานการจัดการทุน
 •           3. งานการจัดการผลงานวิจัย
 •           4. งานบริการวิชาการ
 •           5. งานพัฒนาระบบคุณภาพ
 •           6. งานส่งเสริมและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 •           7. งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
 •           ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน โดยได้ ยุบรวมงานพัฒนาระบบคุณภาพ และงานส่งเสริมและสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็น งานประกันคุณภาพการศึกษา และโอนย้ายไปสังกัดยังกองบริการการศึกษา และ กำหนดโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานขึ้นใหม่ เปลี่ยนชื่อ เป็น “กองบริหารงานวิจัย” ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 ชื่อภาษาอังกฤษของกองบริหารงานวิจัย เรียกว่า “Division of Research Administration”
 •           โดยปัจจุบัน กองบริหารงานวิจัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โดยได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน ได้แก่
 •           1. งานธุรการ
 •           2. งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ
 •           3. งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 •           4. งานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

ปรัชญา (Philosophy)

 • กองบริหารงานวิจัยได้ยึดหลักปรัชญาเดียวกันกับมหาวิทยาลัย คือ
 •           “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"
 •           ( A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All )

ปณิธาน (Determination)

 • กองบริหารงานวิจัยได้ยึดหลักปณิธานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยคือ
 •           “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
 •           ( Wisdom for Community Empowerment )

วิสัยทัศน์ (Vision)

 •           กองบริหารงานวิจัยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล

นโยบาย (policy)

 •           กองบริหารงานวิจัย มีนโยบายดำเนินการบริหารงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
 •           1. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม
 •           2. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
 •           3. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม

พันธกิจ (Mission)

          กองบริหารงานวิจัย มีพันธกิจตามพันธกิจด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ที่ต้องพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ที่เกิดการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการเพิ่มของบุคลากรที่มุ่งสู่การทำวิจัยมากขึ้น เพิ่มคุณภาพงานวิจัยมากขึ้น ส่งเสริม และสนับสนุนการทำวิจัยที่สมดุลที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ แหล่งถ่ายทอด ความรู้สู่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าประสงค์ (Goal)

 •           กองบริหารงานวิจัย มีเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
 •           1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
 •           2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น